Cel i zadania przedszkola

Podstawowym celem działalności przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju dziecka, uwzględniając jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym oraz wspieranie rodziny w jej funkcji wychowawczej. Cel realizowany jest przez wypełnianie zadań w zakresie wychowania religijnego, umysłowego, moralnego, społeczno-patriotycznego, estetycznego, fizycznego i zdrowotnego zgodnie z założeniami systemu wychowawczego Służebnic Nawiedzenia oraz tworzenia bezpiecznych warunków rozwoju dziecka.

Jak działamy?

  1. Przedszkolefunkcjonuje przez 10 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych i innych dni wolnych ustalonych przez organ prowadzący. Przerwa wakacyjna trwa od zakończenia roku szkolnego w miesiącu czerwcu do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Organ prowadzący może ustalić dyżur wakacyjny.
  2. Przedszkole czynne jest w godzinach 7 - 16:30. Od godziny 7 do 7:30 i od 15 do 15:30 opiekę nad dziećmi sprawują siostry. Istnieje możliwość pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach ponadwymiarowych. Szczegóły ustala się na bieżąco z dyrektorem przedszkola.
  3. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną na piśmie osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno być przekazane nauczycielce przez rodziców najpóźniej w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Rodzice (opiekunowie prawni/osoby upoważnione) w chwili przyprowadzenia dziecka są zobowiązani do wejścia z dzieckiem na teren przedszkola i przekazania go pod opiekę nauczyciela. Odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przejmują rodzice (opiekunowie prawni).
  4. Dziecko ma obowiązek przestrzegać umów ustalonych z nauczycielem i wychowankami, zapewniającymi wszystkim bezpieczeństwo i respektowanie praw drugiej osoby.

Ramowy program dnia

Poniżej zamiszczony został ramowy rozkład dnia w przedszkolu Magnificat oraz, spis stałych imprez organizowanych przez nasze przedszkole.